• Jan Ghijselen, vzwcoach

Red de Raad van Bestuur! Deel 4: de 4 kerntaken.


De 4 belangrijkste taken volgens Governance


 • De missie vastleggen en versterken

 • Verzekeren, ontwikkelen en beschermen van de middelen van de organisatie (zowel eigendom, fondsen als de medewerkers (human resource))

 • Toezien op het management en de organisatie

 • Een brug en buffer zijn tussen de organisatie haar stakeholders (cliënten, de buurt, donoren, de "samenleving").Missie vastleggen, bepalen en versterken.

de missie vastleggen en versterken.

 • er voor zorgen dat de missie duidelijk geformuleerd is, begrepen en gesteund wordt door alle raadsleden, verantwoordelijken en de medewerkers

 • de missie regelmatig herbekijken en herzien indien nodig.

Van missie naar strategie

 • strategische richting en prioriteiten bepalen in functie van de missie en rekening houdend met de veranderende omgeving.

 • de strategie" institutioneel" vormgeven:structureel en organisatorisch verankeren.

Middelen verzekeren

 • er voor zorgen dat de nodige middelen voorhanden zijn.

 • de stabiliteit en duurzaamheid van de werkingsmiddelen versterken.

 • er voor zorgen dat de middelen goed beheerd (ge- managed) worden.

 • er voor zorgen dat financiële rapporten tijdig en correct worden voorgelegd en de reële situatie van de organisatie optimaal weergeven.

 • de opgebouwde activa beschermen, inclusief onderhoud en verzekeringen

 • er voor zorgen dat het nodige beleid en de nodige procedures bestaan zodat het welzijn, de veiligheid en de ontwikkeling van staf, vrijwilligers, cliënten en leden verzekerd zijn.

 • risico's beheren door te zorgen dat er een beleid is (en de nodige procedures) om de wettelijke en ethische integriteit van de organisatie te waarborgen.

Toezien op management en organisatie.

Management

 • aanwerven van geschikt management.

 • de werking van het management ondersteunen en evalueren in functie van de door de Raad van Bestuur geformuleerde doelstellingen en verwachtingen.

Evaluatie

 • de resultaten afmeten tegen de doelstellingen

 • een beleid hebben dat de werking van de organisatie evalueert in functie van de missie en de behoeften van de begunstigden.

De Raad

 • werven en begeleiden van nieuwe raadsleden

 • regelmatig informeren en bijscholen van de leden.

 • periodiek evalueren van de werking van de Raad.

Brug en buffer zijn.

 • ambassadeur zijn van de organisatie, haar werking en haar missie.

 • de noden en behoeften van de begunstigden interpreteren en vertalen naar de organisatie.

 • verdedigen van de organisatie in het publiek debat.

 • de houding van de organisatie ten opzichte van het overheidsbeleid bepalen.

 • de organisatie beschermen tegen overheidsinmenging en andere belangengroepen.

 • de organisatie promoten bij (potentiële) donoren.

Conclusie

Hierboven staat vooral een opsomming van plichten, taken en opdrachten, zoals je ze in de literatuur vindt. De meeste raden hebben een meer beperkte visie hierop: sommige essentiële taken worden misschien te gemakkelijk gedelegeerd, hetzij aan de leidinggevenden, hetzij aan externe controle (revisor, boekhouder).

Anderzijds valt op dat raden die een beperktere visie hebben op hun kerntaken, toch volle agenda's hebben. Dat gebeurt als niet-essentiële taken het agenda bezetten: discussies over operationele zaken, niet-strategische onderwerpen, actualiteitsdebatten.

Het is essentieel dat Raden Van Bestuur een jaaragenda opmaken zodat de belangrijkste taken voorop staan. De rest is bijzaak of zijn dringende, spoedeisende punten. Voorzitter en management kunnen dit -indien gewenst- toevoegen aan het agenda.

Belangrijk is dat het helpt te focussen, de energie van de Raad te bundelen voor wat strategisch is. In een eerder artikel over de rol en taak van de RVB schetste ik al het belang van een transitie van directiecomité naar bestuursraad: Besturen moeten meer besturen, minder managen.

Focus!

#RaadvanBestuur #Governance #Organisatie

blog 2020

Selecteer hieronder

© 2020 vzwCoach.be Proudly created with Wix.com

 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Basic Black